Terapeuci

Emilia Wojewódzka
Psycholog, Psychoterapeuta pracujący z młodzieżą i dorosłymi
Jestem magistrem psychologii Uniwersytetu SWPS o specjalności neurokognitywistyka oraz projektowanie interakcji człowiek-technologia. Ukończyłam dwuletnie studia podyplomowe ze Stosowanej Analizy Zachowania na Uniwersytecie SWPS w Sopocie pod kierownictwem dr Moniki Zielińskiej, gdzie uczyłam i doskonaliłam swoje umiejętności z zakresu diagnozy, pracy jako terapeuta behawioralny z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Posiadam również kwalifikacje pedagogiczne. Aktualnie jestem w trakcie całościowego, 4letniego szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu poznawczo-behawioralnym w centrum CBT. W trakcie swojej edukacji oraz pracy zawodowej odbyłam staż w szpitalu tworkowskim w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym oraz Oddziale Neurologii a także w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego gdzie następnie byłam wolontariuszką do końca 2019r. Od 2016 roku związana jestem z Fundacją Scolar, w której prowadzę zajęcia indywidualne dzieciom w wieku przedszkolnym oraz prowadzę Treningi Umiejętności Społecznych dzieciom w wieku 7-15lat. Przyjmuję także w prywatnym gabinecie dzieci prowadząc terapię behawioralną dzieciom z diagnozą ASD oraz ZA. Udzielam wsparcia psychologicznego rodzicom dzieci doświadczających trudności wychowawczych oraz prowadzę psychoterapię nastolatków i dorosłych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Od 2019 roku posiadam Polską Licencję Polskiego Terapeuty Behawioralnego (PLTB 250/T/2019). Odbyłam wiele szkoleń specjalistycznych np. metody zachowań werbalnych, rozwijania komunikacji dzieci z autyzmem, treningu umiejętności społecznych, dialogu motywującego, treningu zastępowania agresji , "Interwencja kryzysowa - założenia i metody udzielania pomocy psychologicznej po nagłej traumie", "Jak pracować z dziećmi i nastolatkami w żałobie?" Dbam i stale doskonalę oraz uaktualniam swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach i konferencjach.
W pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu pracuję w podejściu behawioralnym (SAZ/ABA). Terapia behawioralna według badań jest jedną z najskuteczniejszych terapii wiodących w zaburzeniach z zakresu ASD. Wczesna, intensywna interwencja oparta na Stosowanej Analizie Zachowania (ABA) przynosi bardziej wymierne efekty w porównaniu do innych metod terapeutycznych. Podczas terapii ćwiczone są umiejętności społeczne, komunikacja, umiejętności samoobsługowe, samodzielna zabawa, umiejętności poznawcze, grafomotoryka, koordynacja i inne. Dziecko nabywa nowych umiejętności zmniejszając nadmiary a jednocześnie ucząc się nowych zachowań oraz umiejętności, podciągając się w obszarach, w zakresie których występowały problemy deficytowe. Terapia behawioralna pomaga również nie tylko dzieciom z zaburzeniami ze spektrum, przyczynia się również do efektywnej współpracy w innych zaburzeniach poznawczych bądź w zaburzeniach zachowania.

W swojej pracy psychoterapeutycznej pracuję z młodzieżą i dorosłymi, którzy doświadczają:

- niskiego poczucie własnej wartości - kryzysów emocjonalnych - trudności w zakresie emocjonalnym (obniżony nastrój, problem z nadmierną złością, odczuwanie nasilonego lęku czy stresu) - problemów z nawiązaniem i utrzymaniem relacji społecznych - depresji - zaburzeń lękowych (fobie, ataki paniki) - Zespół Aspergera, Autyzm - zaburzeń odżywiania - zaburzeń osobowości
Dzieci znaczną część czasu przebywają pod opieką rodziców czy opiekunów w środowisku domowym, także i ono powinno być odpowiednio przygotowane aby stwarzać mu jak najlepsze warunki do nauki, generalizacji i doskonalenia swoich umiejętności nabywanych w trakcie terapii. Jednak w toku intensywnych działań skierowanych na redukcję nadmiarów i deficytów dziecka, często brakuje miejsca na pomoc rodzicom w postaci edukacji, która przyczyni się do kontynuowania działań terapeutycznych w środowisku domowym. Jest to bardzo ważny element terapii ponieważ z założenia, środowisko, w którym przebywa dziecko powinno być spójne tak więc sposoby działania w środowisku terapeutycznym dzięki udostępnianiu odpowiedniej wiedzy mogą być z powodzeniem również wdrażane w środowisko domowe bez konieczności nadzorowania tego procesu przez terapeutów. Z tego też względu umieszczam recenzje pomocy oraz potencjalne sposoby ich wykorzystywania i nauczania w celu stwarzania możliwości do prawidłowego korzystania z nich w pracy z dzieckiem również w domu. Informacje i wiedza ta skierowana jest głównie do rodziców, opiekunów i terapeutów dzieci z zaburzeniami rozwoju, ale nie tylko.