Konsultacja psychologiczne

Konsultacje to pojedyncze spotkania, w trakcie których zajmujemy się zgłaszaną trudnością. Konsultacje zazwyczaj mają formę 3 spotkań zanim zostaną przedstawione konkretne formy wsparcia i interwencji. Pierwsze i drugie spotkanie to spotkanie mające na celu zapoznanie się ze zgłaszanymi trudnościami oraz poznanie przebiegu rozwoju dziecka ( w przypadku gdy widzimy się w jego sprawie). Trzecie spotkanie, to spotkanie z dzieckiem. Pierwsze spotkanie odbywa się bez obecności dziecka a termin obserwacji dziecka uzależniony jest od przebiegu wywiadu. Obecnie konsultacje odbywają się w formie online w miejscu zamieszkania pacjenta lub w poradni.

Terapia Indywidualna

Charakter terapii zależny jest od trudności pacjenta. Proces terapeutyczny dostosowany jest do zdiagnozowanych trudności pacjenta. W przypadku pracy z małymi spotykania odbywają się naprzemiennie z rodzicami oraz z dzieckiem. Terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju oparta jest na rozwijaniu umiejętności, które stanowią deficyty rozwojowe dziecka, tak jak np.: nauka współpracy, ćwiczenie umiejętności poznawczych, poszerzanie wiedzy ogólnej, redukcja deficytów i nadmiarów behawioralnych, nauka zabawy, wspieranie rozwoju mowy, redukcja zachowań trudnych. Terapia może być prowadzona zarówno w placówce, w której przebywa dziecko (przedszkole, szkoła), w ramach subwencji jak i w domu pacjenta.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia odbywa się w nurcie poznawczo-behawioralnym zarówno w przypadku osób dorosłych jaka i nastolatków. Jest to psychoterapia krótkoterminowa. Prowadzę psychoterapię nastolatków i dorosłych doświadczających zaburzeń nastroju, niskiego poczucia własnej wartości, depresji, zaburzeń lękowych, ataków paniki zaburzeń osobowości, osób, które doświadczyły w przeszłości zdarzeń traumatycznych oraz doświadczających trudności w relacjach.

Praca nad zachowaniami trudnymi

W przypadku gdy rodzic zgłasza trudność w zakresie zachowania dziecka, po odbytych konsultacjach ustanawiamy interwencję oraz instruuję rodziców w jaki sposób można wdrażać ją w środowisku domowym. W przypadku zachowań agresywnych lub autoagresywnych dzieci z diagnozą zaburzeń rozwoju możliwe jest wdrażanie procedur razem z terapeutą w środowisku domowym. Praca nad trudnościami z zachowaniem uwzględnia również naukę współpracy i rozwijanie repertuaru umiejętności dziecka. Wszelkie kwestie dotyczące formy pracy i interwencji dostosowywane są do zgłaszającego się pacjenta.

Trening zastępowania agresji

Trening zastępowania agresji to zajęcia grupowe prowadzone według określonej struktury, mające na celu rozwinięcie umiejętności radzenia sobie dziecka ze złością poprzez nabywanie umiejętności poznawczych. Złożony jest z trzech części - treningu umiejętności społecznych, treningu kontroli złości oraz wnioskowania moralnego. Kwalifikacje na trening odbywają się po indywidualnej konsultacji.

Szkolenie terapeutów/pedagogów

Prowadzę szkolenia z zakresu pracy z dziećmi z diagnozą zaburzeń rozwoju min.: "Jak rozpocząć pracę z dzieckiem z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu" "Pobawmy się... - jak nauczać zabawy i samodzielnego spędzania czasu dzieci z diagnozą ASD" prowadzę także inne specjalistyczne szkolenia w zależności od potrzeb placówek.